หัวข้อ : GreenHerit ร้านค้าเพื่อส่งเสริมการลดขยะที่ต้นทาง

GreenHerit
คือธุรกิจเพื่อสังคมที่มีแรงบันดาลใจมาจาก
การส่งเสริมการลดขยะพลาสติกที่ต้นทาง
เพื่อลดขยะพลาสติกที่มีปริมาณมาก
จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริการของเรา
สนับสนุนให้ผู้บริโภคนำภาชนะ
มาใช้ซ้ำ โดยเติมสินค้าที่ชื่นชอบ
และเราจะนำเสนอสินค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ตลอดจนสินค้าที่ใช้ทดแทนพลาสติก เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

ปัจจุบัน เรามีร้านค้าบริการ อยู่ที่ Ecotopia สยามดิสคัพเวอรี่  Apron Walk สามย่านมิตรทาวน์  Mobile Zero Waste Shop ที่ให้บริการตามสถานที่ต่างๆ และมีเครื่องบริการน้ำยาอัตโนมัติ (Vending Machine) ในอนาคต